Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

 

Olajmérnöki Szakirányú Továbbképzési Szak Tantárgyprogramja

1, Áramlástan
Tantárgy felelős: Dr. Bobok Elemér, DSc
Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi tanár
A tantárgy feladata: Megfelelő erősségű áramlástani alapokat adni a szaktárgyakban előforduló speciális feladatok megoldására.
Tematika: Kinematikai alapfogalmak. Kontinuitási tétel, impulzustétel, mozgásegyenletek. Kinetikus energia mérleg. Folyadéksúrlódás. Lamináris és turbulens áramlás. Lamináris áramlás csőben, résben. Turbulens áramlás csőben. Súrlódási nyomásveszteség. Tranziens áramlás csőben. Nem-izotermikus áramlás. Nem Newtoni folyadékok áramlástana.
 
2, Speciális ásvány- és kőzettani ismeretek
Tantárgy felelős: Dr. Mádai Ferenc, PhD
Munkahely, beosztás: ME Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszék, egyetemi docens
A tantárgy feladata: A résztvevők megismertetése az alapvető kőzetek általános jellemzőivel, megjelenési formáival és a fontosabb fizikai tulajdonságaikkal.
Tematika: Az ásvány- és kőzettan tárgya. Alapfogalmak: az ásvány, kőzet, ásványi nyersanyag, érc fogalma. Kristálykémia: kötéstípusok, koordináció, kristályrácsok. A kristályok mechanikai és fizikai sajátosságai (elektromos, hőtani, radioaktív és mágneses tulajdonságok). Ásványrendszertan: az ásványosztályok legfontosabb ásványai, különös tekintettel a kőzetalkotó ásványok megismerésére. Bevezetés a kőzettanba. A kőzetek szövete. A kőzetek általános jellemzése, megjelenési formái és felosztásuk-keletkezésük alapján. A kőzetek fontosabb fizikai tulajdonságai (sűrűség, fajlagos tömeg, elválás, szilárdság, keménység és szívósság). A leggyakoribb magmás, üledékes és metamorf kőzetek ismertetése, jellemzése, osztályozása.
 
3, Speciális földtani ismeretek
Tantárgy felelős: Dr. Hartai Éva, PhD
Munkahely, beosztás: ME Földtan-Teleptani Intézeti Tanszék, egy. docens
A tantárgy feladata: A résztvevő szakembereknek az alapvető földtani folyamatok és a fúrhatóságot befolyásoló földtani szerkezetek bemutatása.
Tematika: Ásványokból és kőzetekből felépülő endogén és exogén földtani formák. Üledékes, magmás, metamorf földtani folyamatok. Kőzetek elsődleges és másodlagos szerkezeti elemei. Fúrhatóságot befolyásoló földtani szerkezeti elemek. Tektonika és a litoszféra lemezek mozgása. Radioaktivitás és földi hő. A felszíni és felszínalatti vizek és földtani környezetük.
 
 
4, Speciális geofizikai ismeretek
Tantárgy felelős: Dr. Pethő Gábor, CSc
Munkahely, beosztás: ME Geofizikai Intézeti Tanszék, tudományos főmunkatárs
A tantárgy feladata: A résztvevő szakemberek a felszíni és mélyfúrási geofizikai módszerek fizikai alapjainak ismertetését követően a módszerek szénhidrogén kutatási és termelési felhasználásának bemutatása.
Tematika: A felszíni geofizikai (gravitációs, mágneses, radiológiai, geotermikus, elektromos és elektromágneses, szeizmikus) módszerek fizikai alapjai, mérési eszközei és a belőlük nyerhető geofizikai-földtani információk ismertetése. A nyitott és béléscsövezett fúrásokban elvégezhető geofizikai mérések fizikai alapjai, mérési eszközei, a mérésekből nyerhető technológiai és földtani információk. Porozitás, folyadéktelítettség, permeabilitás meghatározás mélyfúrási geofizikai módszerekkel. Cementezés minőségének megállapítása, kútproblémák kimutatása, termelés geofizikai (PWL) módszerek a beáramlási helyek detektálására, a termelvény összetételének megállapítására, a fázishatárok időbeli változásának nyomon követésére.
 
5, Rezervoármérnöki alapok
Tantárgy felelős: Dr. Bódi Tibor, PhD
Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi docens
A tantárgy feladata: Felkészíteni a hallgatókat a kőolaj- és földgázkészletek optimális feltárásához szükséges kőzetfizikai, rétegfolyadék tulajdonságok laboratóriumi mérésekkel, illetve számítási módszerekkel történő meghatározására, valamint a szénhidrogén készletek volumetrikus és statisztikus úton történő meghatározására.
Tematika: A tantárgy célja megismertetni a szénhidrogén- és víztároló rétegek fluidumtároló és termelő kapacitását befolyásoló kőzetfizikai tulajdonságokat. A tananyag tartalmazza a fluidumbányászat szempontjából fontos alap (porozitás, permeabilitás, fluidum telítettség, relatív-permeabilitás, fajlagos felület, kapilláris tulajdonságok, stb.) tulajdonságok laboratóriumi és in-situ meghatározását. A tananyag magában foglalja a fluidumok fázisviselkedésének elméleti és gyakorlati vizsgálatát. Áttekintést ad a kőolaj, a földgáz és a telepvíz nyomás- és hőmérsékletfüggő tulajdonságainak (teleptérfogati tényező, sűrűség, viszkozitás, oldottgáz-tartalom) kiszámítására alkalmas korrelációs eljárásokról. A kőzetfizikai és fluidum paraméterek ismeretében módszereket mutat be a földtani szénhidrogén- és vízkészletek meghatározására.
 
6, Mélyfúrás I.
Tantárgy felelős: Dr. Federer Imre, PhD
Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi docens
A tantárgy feladata: Az olaj-, gáz- és vízkutak fúrási technológiája alapvető tudnivalóinak megismerése, a mélyfúrások tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges szakmai ismeretek elsajátítása.
Tematika: A tananyag kiemelt témakörei: a fúróberendezés részegységei, az emelő rendszer, emelőmű, korona és szállító csigasor, fúrókötél, fúróárbóc bemutatása, a mélyfúrás folyamata, a fúrószár elemei, fúrószár tervezése, fúrószár igénybevétele tartozékai, fúrószerszám összeállítása, fúrókiválasztás, fúrókiértékelés, fúrási paraméterek meghatározása, mélyfúrási iszapok, iszapmérnöki tudnivalók, iszaptisztító eszközök, mélyfúrási hidraulika.
 
7, Rezervoármechanikai mérések és számítások
Tantárgy felelős: Dr. Bódi Tibor, PhD
Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi docens
A tantárgy feladata: Gyakorlati mérések és számítások végrehajtása a kőolaj- és földgázkészletek optimális feltárásához szükséges kőzetfizikai, rétegfolyadék paraméterek meghatározására. A kezdeti szénhidrogén készletek volumetrikus és statisztikus úton történő meghatározása.
Tematika : A tantárgy célja megismertetni és bemutatni a szénhidrogén és víztároló rétegek fluidumtároló és termelő kapacitását befolyásoló kőzetfizikai tulajdonságok meghatározására alkalmas laboratóriumi mérőberendezéseket, és számítási módszereket, azok gyakorlati használatával együtt. A tananyag magában foglalja a fluidumok fázisviselkedésének, illetve nyomás- és hőmérsékletfüggő tulajdonságainak (teleptérfogati tényező, sűrűség, viszkozitás, oldottgáz-tartalom) kiszámítására alkalmas korrelációs módszerek gyakorlati alkalmazását, valamint a kezdeti szénhidrogénkészlet számítással történő meghatározását.
 
8, Mélyfúrások tervezése
Tantárgy felelős: Dr. Szabó Tibor, PhD
Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi adjunktus
A tantárgy feladata: Gyakorlati számításokkal megismertetni a fúróberendezések részegységeit és a kútszerkezet méretezési elveit és eljárásait, valamint a mélyfúrási folyamat ellenőrzésének és szabályozásának módszereit, azaz felkészíteni a hallgatókat a szénhidrogéntelepek feltárását szolgáló mélyfúrási műveletek irányítására.
Tematika: A fúróberendezések részegységeivel kapcsolatos alapvető számítások, A kútkiképzés szokásos munkafolyamatai, Mértékegység rendszerek, Fúrószár méretezés: a fúrószár elemei és funkcióik, tipikus fúrószár összeállítások, fúrószár méretezési számítások, Az emelőmű: az emelőmű elemei és funkcióik, fúrókötél méretezése, a kötélmunka számítása, A fúrók: görgős és gyémánt fúrók tervezése és osztályozása, a használt fúrók kiértékelése, fúró kiválasztás (méterköltség számítás), Egyenes és irányított ferde fúrások kivitelezése és ezzel kapcsolatos számítások, Béléscső méretezés: a béléscső oszlopok elemei és funkcióik, béléscső típusok és specifikációi, a béléscső igénybevételei és méretezése.
 

 

9, Termeléstechnológia alapjai
Tantárgyfelelős: Dr. Takács Gábor, DSc - Dr. Turzó Zoltán, PhD
Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi tanár – egyetemi adjunktus
A tantárgy feladata: A hallgatók felkészítése, ismereteinek megalapozása a kőolaj- és földgáztermelés témakörben következő szaktárgyakra.
Tematika: A szénhidrogénmezőkben előforduló fluidumok fizikai tulajdonságai. Olajkutak beáramlási viszonyainak leírása. Egyfázisú áramlások leírásának, a nyomásveszteség számításának alapjai. Többfázisú áramlások: alapvető fogalmak, áramlási rendszerek. Többfázisú áramlás olajkutakban: alapvető jellegzetességek. Nyomásveszteség számítása olajkutakban: empirikus korrelációk, mechanisztikus modellek, gradiens görbék. A nyomásveszteség számításának pontossága. Vízszintes és ferde többfázisú áramlások. Többfázisú áramlás fúvókákon. Szénhidrogén kutak hőmérsékleti viszonyainak számítása.
 
10, Termeléstechnológiai számítások
Tantárgyfelelős: Dr. Turzó Zoltán, PhD
Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi adjunktus
A tantárgy feladata: A hallgatók felkészítése, ismereteinek megalapozása a kőolaj- és földgáztermelés technológiai számításaiban, az egy- és többfázisú áramlások meghatározásában
Tematika: A szénhidrogén mezőkben előforduló fluidumok fizikai tulajdonságainak számítási módszerei. Olajkutak beáramlási viszonyainak meghatározása. Egyfázisú áramlások nyomásveszteségének számítása. Többfázisú áramlások nyomás és hőmérséklet viszonyainak meghatározása: függőleges, vízszintes, ferde csövekben és szűkítő elemeken.
 
11, Mélyfúrás II.
Tantárgy felelős: Dr. Federer Imre, PhD
Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi docens
A tantárgy feladata: Az olaj-, gáz- és vízkutak fúrási technológiája alapvető tudnivalóinak megismerése, a mélyfúrások tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges szakmai ismeretek elsajátítása.
Tematika: optimális fúrási hidraulika, függőleges és irányított ferde fúrási technikák, szerszámösszeállítás tervezése, irányított ferde és vízszintes kútgeometriák kiválasztása, kútferdeség mérő műszerek és talpi fúrómotorok jellemzői, repesztési nyomás meghatározása, béléscsősaru helyének kiválasztása, béléscső rakatok tervezése, béléscső kiválasztás, béléscső igénybevételek meghatározása, kéttengelyű igénybevétel, hajlító erők,  béléscsövezés kivitelezése, cementezés tervezése, cementfajták és adalékok kiválasztása, cementezés eszközei, cementezési technológiák alkalmazása, betétcső cementezése, nyomásos cementdugó elhelyezése, fúrólyukban fellépő problémák, megszorult fúrószerszám, iszapveszteség, mentési műveletek.
 
12, Kútvizsgálat
Tantárgy felelős: Dr. Bódi Tibor, PhD
Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi docens
A tantárgy feladata: Felkészíteni a hallgatókat az olaj-, gáz- és víztermelő, illetve besajtoló kutakban végzett hidrodinamikai (kapacitás és nyomásváltozási) mérések tervezésére, irányítására és kiértékelésére.
Tematika: A tantárgy célja megismertetni és bemutatni a szénhidrogén és víztároló rétegekre mélyített fluidumtermelő és besajtoló kutakban végrehajtható kapacitási és nyomásváltozási mérések elméleti alapjait és gyakorlati módszereit. A tananyag magában foglalja a függőleges, függőleges repesztett, és horizontális kutakban végrehajtható kútvizsgálati mérések és eljárások tervezési és kiértékelési módszereit. Részletesen ismertetésre kerülnek az egy-, és a háromfúvókás kapacitásmérések, az izokron, illetve módosított izokron mérések. Bemutatásra kerülnek a nyomáscsökkenési, nyomásemelkedési, interferencia és pulzációs vizsgálatok elméleti alapjai, gyakorlati kivitelezésének és kiértékelésének módszerei, melyek segítségével in-situ információk szerezhetők a CH – és víztároló rétegek tulajdonságairól, (permeabilitás, gyűjtőterület, illetve tároló nagysága, tárolókapacitása, stb.), az őket megnyitó kutak tulajdonságairól (exponenciális és kéttagú hozamegyenletek), a kútkiképzés jóságáról (szkin tényező, turbulencia tényező, stb.).
 
13, Mélyfúrási hidraulika
Tantárgy felelős: Dr. Dormán József, CSc - Dr. Szabó Tibor, PhD
Munkahely, beosztás: MOL Nyrt. - ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi adjunktus
A tantárgy feladata: A hallgatókat megismertetni a mélyfúrásoknál használt folyadékokkal (iszap és cementtej), a folyadékok paramétereinek meghatározására szolgáló mérési eljárásokkal, módszerekkel és gyakorlati számításokat végezni a fúrás hatékonyságát befolyásoló hidraulika tervezésére és optimalizálására.
Tematika: A folyadékok áramlásának alapjai: az áramlás típusai, a folyadékok típusai, a folyadékok paraméterei és azok mérése. A fúrási iszap: funkciói, típusai, alapvető paraméterei és adalékanyagai, az iszappal kapcsolatos számítások, iszapkezelő berendezések, Hidraulika: nyomásveszteség számítás, a hidraulika optimalizálása, a fúró fúvókáinak kiválasztása, az optimális folyadékáram meghatározása, Repesztési gradiens, Cementezés: a cementtej funkciói, összetétele, típusai, osztályozása, alkotórészei, alapvető paraméterei, a cementezés tervezése és számításai.
 
14, Termelő berendezések tervezése
Tantárgyfelelős: Dr. Turzó Zoltán, PhD
Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi adjunktus
A tantárgy feladata: A szénhidrogénkutakból történő fluidum kitermelésére használatos berendezések tervezéséhez és üzemellenőrzéséhez szükséges számítási módszerek elsajátítása.
Tematika: Felszálló termelőberendezés elemeinek méretezése, ellenőrzése. Folyamatos és időszakos segédgázos termelőberendezések tervezése, üzemeltetésének ellenőrzése. Segédgázszelepek méretezése, jelleggörbéinek meghatározása. Himbás-rudazatos mélyszivattyús berendezés tervezése: rudazatméretezés, himbaegységek kinematikai jellemzőinek meghatározása. Himbás-rudazatos mélyszivattyús berendezés üzemének ellenőrzése.
 
15, Mechanikus termelő berendezések
Tantárgyfelelős: Dr. Takács Gábor, DSc - Dr. Turzó Zoltán, PhD
Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi tanár – egyetemi adjunktus
A tantárgy feladata: Az olajkutakból történő folyadékkiemelésre használatos módszerek (felszálló, mechanikus termelés) alapvető jellemzőinek megismerése, a berendezések tervezéséhez és üzemellenőrzéséhez szükséges szakmai ismeretek elsajátítása.
Tematika: Olajkút felszálló termelése, réteg és kút együttműködése. Felszíni és mélységi szerkezetek. Folyamatos és időszakos segédgázas termelés elmélete, az üzem tervezése. Segédgázszelepek fajtái, működésük leírása. Segédgázas kútszerkezetek, felszíni segédgázellátás. Plunger liftes termelés. Himbás-rudazatos mélyszivattyús berendezés alkotóelemei. Mélyszivattyús rudazat méretezése. Himbaegységek kinematikai jellemzői. API  RP 11L módszer. Hullámegyenlet megoldása. Közlőmű nyomatékterhelése. Mélyszivattyús termelőrendszer tervezése, üzemének ellenőrzése.
 
16, Műveléstervezés
Tantárgy felelős: Dr. Pápay József, DSc, MTA tag
Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi tanár
A tantárgy feladata: Felkészíteni a hallgatókat a kőolaj- és földgáztelepek, valamint földalatti gáztárolók művelési technológiájának integrált szemléletű előkészítésére, kialakítására, ellenőrzésére és irányítására.
Tematika: Rezervoár-geológiai (statikus modell) megalkotásának alapelvei, különös tekintettel a művelés szempontjaira. Rezervoár-mérnöki modell (dinamikus modell) felépítése figyelembe véve a tervezés eszközeit mind homokkő (szemcseközi porozitás) mind kettős porozitású tárolók, valamint a klasszikus (természetes energiás és nyomásfenntartásos) és forszírozottan hatékony (harmadlagos ill. EOR, EGR) művelési technológiák esetén a művelési technológia folyamatának függvényében (művelés előkészítés, üzemi kísérlet, nagyüzemi megvalósítás). A tervezési eszközök ismertetése (statisztikus módszerek, hozamcsökkenési függvények, anyagmérleg egyenletek, részhatásfokok módszere, áramcsöves és áramvonalas eljárások, hibrid modellezés valamint numerikus szimuláció alapelvei). A művelés speciális problémái.
 
17, Kitörésvédelem
Tantárgy felelős: Dr. Szabó Tibor, PhD
Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi adjunktus
A tantárgy feladata: Az olaj- és gázkutak kitörésvédelmi technológiája alapvető tudnivalóinak megismerése, a lyukegyensúly helyreállítás tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges szakmai ismeretek elsajátítása.
Tematika: A lyukegyensúly megbomlások okai, a kútbeindulás érzékelése, a lezárt fúrólyuk ellenőrzése, sekély gáz előfordulásának kockázata, nyomás alatti beépítés, nyomásegyensúly a fúrólyukban, gáz jellemzői és viselkedése a fúrólyukban, állandó lyuktalpi nyomás megtartásának módszerei, lyukegyensúly helyreállítás alkalmazott módszerei, a lyukegyensúly helyreállítás eljárásai, kitörésvédelmi eszközök, kitörésgátló elrendezések, manifoldok és tolózár elrendezések, járulékos kitörésvédelmi eszközök, akkumulátor egység funkciói és teljesítménye, a kitörésvédelmi eszközök zárásvizsgálata, állami és ipari szabályozások.
 
18, EOR módszerek
Tantárgy felelős: Dr. Tóth János, PhD
Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi docens
A tantárgy feladata: Megismertetni és elsajátíttatni a hallgatókkal a szénhidrogéntelepek készletének nagyobb hatásfokú, jobb kihozatali tényezőjű művelési eljárásait, módszereit. Felkészíteni az interdiszciplináris tudományok olajtelepek művelésére való alkotó alkalmazásra.
Tematika: Az olajkiszorítás hidrodinamikai alapjai nem elegyedő és elegyedő fluidumokkal. Területi és peremi vízkiszorítási módszerek: kútrendszerek, kiszorítási, területi és vertikális, ill. térfogati elárasztási hatásfokok, azok befolyásolhatósága. Területi vízkiszorítás előrejelzésének, becslésének módszerei. Olajkihozatalt növelő módszerek (EOR). Adott olajtelepre alkalmazandó, közel optimális EOR módszer kiválasztásának módszere. Nagynyomású földgáz-kiszorításos művelés, elegyedő-szénhidrogéngáz kiszorításos művelés. CO2 –gázos olajkiszorítás (nagynyomású és elegyedéses). Polimeres olajkiszorítás. Tenzides (felületaktív anyagos) olajkiszorítás, polimeres-tenzides olajkiszorítás, habelárasztás. Termikus olajtelep művelési módok: földalatti elégetés (nedves elégetés), forró víz- és gőzbesajtolás.
 
19, Szénhidrogén termelési rendszerek
Tantárgyfelelős: Dr. Takács Gábor, DSc - Dr. Turzó Zoltán, PhD
Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi tanár – egyetemi adjunktus
A tantárgy feladata: Fluidumok mezőbeli gyűjtéséhez és előkészítéséhez szükséges berendezések működésének és tervezésének megismerése, szénhidrogénkutak vagy kútcsoportok működésének rendszerszemléletű elemzéséhez szükséges szakmai ismeretek elsajátítása.
Tematika: Elektromos centrifugális termelőberendezés működése, üzemének tervezése. Kőolaj, földgáz, víz szeparálásának elmélete. Két és többfázisú szeparátorok típusai, működése, tervezése. Emulzióbontás. Kőolaj tárolása, mennyiségmérése. Felszíni gyűjtőrendszerek típusai, automatizált termelőrendszerek. Rendszerszemléletű (Nodal) vizsgálatok alapjai és alkalmazása kutak üzemének tervezésére és ellenőrzésére.
 
20, Kútkiképzés
Tantárgy felelős: Dr. Federer Imre, PhD
Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi docens
A tantárgy feladata: Az olaj- és gázkutak alkalmazott kútkiképzési technológiájának megismerése, a kútkiképzések tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges szakmai ismeretek elsajátítása.
Tematika: Termelőcső oszlop tervezése, menetes csatlakozások összehúzási nyomatéka, termelőcső megnyúlások, termelőcső mozgás, pakker típusok, pakker erők számítása, termelőcső pakker csatlakozások, lyuktalpi szerelvények kiválasztása, rétegmegnyitás, rétegkárosodás ellenőrzése, kútmunkálati folyadékok, kavicságyas szűrőzés, formációserkentés, folyadékos kőzetrepesztés, rétegsavazás, felcsévélhető termelőcsővel végzett műveletek, dróthuzatos műveletek, nitrogén alkalmazása, minőség ellenőrzés.
 
21, Földalatti gáztárolás
Tantárgy felelős: Dr. Bódi Tibor, PhD
Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi docens
A tantárgy feladata: megismertetni és elsajátíttatni a hallgatókkal a földgáztelepek és gázcsapadék telepek földalatti gáztárolóvá való átalakításának módszereit. Felkészíteni a hallgatókat a földalatti gáztárolók létesítési és üzemeltetési problémáinak megoldására.
Tematika: A földgáz- és gázcsapadék-telepek művelésének előrejelzése, a kihozatali tényezők növelési lehetőségei, alkalmazandó módszerek. Inert gázalkotókat is tartalmazó gáztelepek hasznosítási módjai. Gáztárolók szükségességének és azok létesítési lehetőségeinek kérdései. Kimerült, vagy részben kimerült, zárt és víznyomású földgáztelepben létesített földalatti gáztárolók tervezése, üzembe állítása és üzemeltetése, üzemének ellenőrzése.
 
22, Szénhidrogének szállítása
Tantárgy felelős: Dr. Tihanyi László, CSc – Dr. Zsuga János, PhD
Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi tanár – MOL Földgázszállító Zrt, vezérigazgató
A tantárgy feladata: A csőtávvezetékes szállítórendszerek tervezésével és üzemeletetésével összefüggő sajátos műszaki és biztonsági követelmények, feltételek és eljárások megismertetése a hallgatókkal.
Tematika: A szénhidrogénszállítás nemzetközi és hazai fejlődése, jelenlegi helyzete. A hazai kőolaj- és földgázszállító rendszer fejlődési korszakai és strukturális jellegzetességei. A szénhidrogénszállítás gazdaságossága. Céltávvezeték és komplex rendszer hidraulikai tervezése. Technológiai állomások tervezése. Acél csőtávvezetékek szilárdsági méretezése. Szivattyú- és kompresszorállomások, valamint csőtávvezetékek együttműködése. Folyadék- és gázáram mérés. Kapacitásgazdálkodás, rendszeregyensúlyozás, elszámolás. A szénhidrogénszállító rendszer üzemeltetése, irányítása és élettartam menedzselése.
 
23, Stratégiai menedzsment
Tantárgy felelős: Dr. Szintay István, CSc
Munkahely, beosztás: ME Vezetéstudományi Int., intézetigazgató, egyetemi tanár
A tantárgy feladata: A gazdasági társaságok gazdálkodásának alapvető és speciális kérdéseinek bemutatása.
 
Tematika: Corporate Governance, Igazgatósági struktúrák, Az igazgatók szerepe és felelőssége, A teljesítménnyel kapcsolatos tevékenységek, Nemzetközi tárasági típusok, Az összetett társasági formák, Konszern irányítás, Outsourcing, Stratégia – Struktúra modellszerű kapcsolata, Hálózatok, Claster fogalma, típusai.
 
24, Jogi ismeretek
Tantárgy felelős: Dr. Zsíros László, okleveles bányamérnök
Munkahely, beosztás: MBFH, Miskolci Bányakapitányság, bányakapitány
A tantárgy feladata: Az energiaipar speciális jogi szabályozásának, felügyeleti rendszerének megismertetése.
Tematika: Európai Unió egységes energia piacának jogi szabályozása. A hazai és nemzetközi energiaipar jogi szabályozásának, felügyeleti rendszerének megismertetése. Az energiaipar felügyeleti szerveinek államjogi státusza. A gazdasági társaságokról, a koncesszióról és a közigazgatási eljárásokról szóló általános és speciális jogszabályok energetikai vonatkozásai. Jogszabályok, és más  előírások gyakorlati alkalmazásának bemutatása azzal a céllal, hogy az olajmérnöki szakmérnök-hallgatók megfelelő szakmai jogi ismeretekkel rendelkezzenek.