Annak érdekében, hogy Önnek a legjobb élményt nyújtsuk "sütiket" használunk honlapunkon. Az oldal használatával Ön beleegyezik a "sütik" használatába.

Mélyfúrási Szakirányú Továbbképzési Szak  Tantárgy programok

 

 

 

1, Speciális ásvány- és kőzettani ismeretek

 

 

Tantárgy felelős: Dr. Mádai Ferenc, PhD

 

 

Munkahely, beosztás: ME Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszék, egyetemi docens

 

 

A tantárgy feladata: A résztvevők megismertetése az alapvető kőzetek általános jellemzőivel, megjelenési formáival és a fontosabb fizikai tulajdonságaikkal.

 

 

Tematika: Az ásvány- és kőzettan tárgya. Alapfogalmak: az ásvány, kőzet, ásványi nyersanyag, érc fogalma. Kristálykémia: kötéstípusok, koordináció, kristályrácsok. A kristályok mechanikai és fizikai sajátosságai (elektromos, hőtani, radioaktív és mágneses tulajdonságok). Ásványrendszertan: az ásványosztályok legfontosabb ásványai, különös tekintettel a kőzetalkotó ásványok megismerésére. Bevezetés a kőzettanba. A kőzetek szövete. A kőzetek általános jellemzése, megjelenési formái és felosztásuk-keletkezésük alapján. A kőzetek fontosabb fizikai tulajdonságai (sűrűség, fajlagos tömeg, elválás, szilárdság, keménység és szívósság). A leggyakoribb magmás, üledékes és metamorf kőzetek ismertetése, jellemzése, osztályozása.

 

 

 

 

 

2, Speciális földtani ismeretek

 

 

Tantárgy felelős: Dr. Hartai Éva, PhD

 

 

Munkahely, beosztás: ME Földtan-Teleptani Intézeti Tanszék, egy. docens

 

 

A tantárgy feladata: A résztvevő szakembereknek az alapvető földtani folyamatok és a fúrhatóságot befolyásoló földtani szerkezetek bemutatása.

 

 

Tematika: Ásványokból és kőzetekből felépülő endogén és exogén földtani formák. Üledékes, magmás, metamorf földtani folyamatok. Kőzetek elsődleges és másodlagos szerkezeti elemei. Fúrhatóságot befolyásoló földtani szerkezeti elemek. Tektonika és a litoszféra lemezek mozgása. Radioaktivitás és földi hő. A felszíni és felszínalatti vizek és földtani környezetük.

 

 

 

 

 

3, Felszíni geofizikai ismeretek

 

 

Tantárgy felelős: Dr. Pethő Gábor, CSc

 

 

Munkahely, beosztás: ME Geofizikai Intézeti Tanszék, tudományos főmunkatárs

 

 

A tantárgy feladata: Az alkalmazott felszíni geofizikai módszerek ismertetése olyan mélységig, hogy a mélyfúrási szakmérnökök a geofizikus, geológus kollégákkal konzultálva feladataik ellátásához a geofizikai kutatások által nyújtott lehetőségeket minél jobb hatásfokkal tudják felhasználni

 

 

Tematika: A szénhidrogén kutatáshoz kapcsolódva a gravitációs, mágneses, elektromos és elektromágneses, szeizmikus, termikus, nukleáris geofizikai módszerek fizikai, földtani, feldolgozási alapjainak megadása, a módszerek alkalmazási területeinek általános és CH kutatáshoz köthető esettanulmányainak ismertetése, a megoldható feladatok körének bemutatása. Felszíni geofizikai mérések komplex értelmezése, fúrópont kitűzés.

 

 

 

 

 

4, Gépek üzemtana

 

 

Tantárgy felelős: Dr. Ladányi Gábor, PhD

 

 

Munkahely, beosztás: ME, Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék, egyetemi docens

 

 

A tantárgy feladata: Az olajipar mélyfúrási területén használt gépek tipikus építőelemei közül a legfontosabbak alkalmazási területének bemutatása. Elvi felépítésük, működési elvük, szabályozásuk ismertetésével a tárgy alapot kíván nyújtani a szakirányú gépészeti ismeretek elsajátításához.

 

 

Tematika: Csavarok, csavarkötések méretezése. Gépek mechanikai jelleggörbéi, erőgép és munkagép együttműködése. Szíjhajtások méretezése. Egyszerű bolygóművek kinematikai viszonyai, áttételük. Forgattyús hajtóművek mozgás és erőviszonyai. Drótkötelek szerkezete.

 

 

Dugattyús szivattyús szivattyúk szerkezeti felépítése, működése, fontosabb jellemzői. (folyadékszállítás, jelleggörbe, teljesítményszükséglet) Szívóképesség. Indikálás. Forgólapátos szivattyúk szerkezete, működése, fontosabb jellemzői. (jelleggörbe, teljesítményszükséglet) Soros és párhuzamos, vegyes kapcsolás. Szabályozás. Sugárszivattyúk felépítése, alkalmazási lehetőségei, egyszerűsített méretezése.

 

 

 

 

 

5, Rezervoármérnöki alapok

 

 

Tantárgy felelős: Dr. Bódi Tibor, PhD

 

 

Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi docens

 

 

A tantárgy feladata: Felkészíteni a hallgatókat a kőolaj- és földgázkészletek optimális feltárásához szükséges kőzetfizikai, rétegfolyadék tulajdonságok laboratóriumi mérésekkel, illetve számítási módszerekkel történő meghatározására, valamint a szénhidrogén készletek volumetrikus és statisztikus úton történő meghatározására.

 

 

Tematika: A tantárgy célja megismertetni a szénhidrogén- és víztároló rétegek fluidumtároló és termelő kapacitását befolyásoló kőzetfizikai tulajdonságokat. A tananyag tartalmazza a fluidumbányászat szempontjából fontos alap (porozitás, permeabilitás, fluidum telítettség, relatív-permeabilitás, fajlagos felület, kapilláris tulajdonságok, stb.) tulajdonságok laboratóriumi és in-situ meghatározását. A tananyag magában foglalja a fluidumok fázisviselkedésének elméleti és gyakorlati vizsgálatát. Áttekintést ad a kőolaj, a földgáz és a telepvíz nyomás- és hőmérsékletfüggő tulajdonságainak (teleptérfogati tényező, sűrűség, viszkozitás, oldottgáz-tartalom) kiszámítására alkalmas korrelációs eljárásokról. A kőzetfizikai és fluidum paraméterek ismeretében módszereket mutat be a földtani szénhidrogén- és vízkészletek meghatározására.

 

 

 

 

 

6, Mélyfúrás I.

 

 

Tantárgy felelős: Dr. Federer Imre, PhD

 

 

Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi docens

 

 

A tantárgy feladata: Az olaj-, gáz- és vízkutak fúrási technológiája alapvető tudnivalóinak megismerése, a mélyfúrások tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges szakmai ismeretek elsajátítása.

 

 

Tematika: A tananyag kiemelt témakörei: a fúróberendezés részegységei, az emelő rendszer, emelőmű, korona és szállító csigasor, fúrókötél, fúróárbóc bemutatása, a mélyfúrás folyamata, a fúrószár elemei, fúrószár tervezése, fúrószár igénybevétele tartozékai, fúrószerszám összeállítása, fúrókiválasztás, fúrókiértékelés, fúrási paraméterek meghatározása, mélyfúrási iszapok, iszapmérnöki tudnivalók, iszaptisztító eszközök, mélyfúrási hidraulika.

 

 

 

 

 

7, Ásványi nyersanyagok és kutatásuk

 

 

Tantárgy felelős: Dr Földessy János

 

 

Munkahely, beosztás: ME Földtan- Teleptani Tanszék egy. docens tanszék

 

 

A tantárgy feladata:

 

 

Tematika: Ásványi nyersanyag fogalma. Fosszilis szilárd és fluid energiahordozók. Érces nyersanyagok. Meddő és haszonanyag kapcsolata. Ásványi nyersanyagok jellemző kőzetszerkezete. Nem-érces nyersanyagok. Nyersanyagok minőségi paraméterei. Nyersanyagok változékonysága és a szükséges minta tömeg kapcsolata. Ásványi nyersanyag kutatások ütemezése, szakaszai.

 

 

 

 

 

8, Mélyfúrások tervezése

 

 

Tantárgy felelős: Dr. Szabó Tibor, PhD

 

 

Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi adjunktus

 

 

A tantárgy feladata: Gyakorlati számításokkal megismertetni a fúróberendezések részegységeit és a kútszerkezet méretezési elveit és eljárásait, valamint a mélyfúrási folyamat ellenőrzésének és szabályozásának módszereit, azaz felkészíteni a hallgatókat a szénhidrogéntelepek feltárását szolgáló mélyfúrási műveletek irányítására.

 

 

Tematika: A fúróberendezések részegységeivel kapcsolatos alapvető számítások, A kútkiképzés szokásos munkafolyamatai, Mértékegység rendszerek, Fúrószár méretezés: a fúrószár elemei és funkcióik, tipikus fúrószár összeállítások, fúrószár méretezési számítások, Az emelőmű: az emelőmű elemei és funkcióik, fúrókötél méretezése, a kötélmunka számítása, A fúrók: görgős és gyémánt fúrók tervezése és osztályozása, a használt fúrók kiértékelése, fúró kiválasztás (méterköltség számítás), Egyenes és irányított ferde fúrások kivitelezése és ezzel kapcsolatos számítások, Béléscső méretezés: a béléscső oszlopok elemei és funkcióik, béléscső típusok és specifikációi, a béléscső igénybevételei és méretezése.

 

 

 

 

 

9, Mélyfúrások környezeti hatásai I.

 

 

Tantárgyfelelős: Dr. Takács János, PhD

 

 

Munkahely, beosztás: ME, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, egyetemi docens

 

 

A tantárgy feladata: Megismertetni a hallgatókkal a mélyfúrás során felmerülő lehetséges környezeti hatásait a környezet elemeire (vízre, talajra, levegőre) az emberre a táplálékláncon keresztül vagy közvetlenül. Ezek elsajátítása után a hallgató képes kell hogy legyen egy fúrási folyamat környezeti hatásait mérlegelni, illetve a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket ki tudja választani, értékelni.

 

 

Tematika: A környezetvédelem alapjai, környezetterhelés, határértékek, ökológiai alapfogalmak; toxikológiai alapok. A mélyfúrás feladata, lehetséges környezeti hatásai; A fúróiszap és az olaj- illetve gáziparban keletkező szennyvizek jellemzése, tisztítási technológiái, olajos szennyvíziszapok kezelése, elhelyezése, ártalmatlanítása. A talajszennyezés hatása, a szennyezőanyag mobilitása, átalakulása a talajban, a szennyezőanyagok bejutása és útja a táplálékláncban.

 

 

 

 

 

10, Mélyfúrás II.

 

 

Tantárgy felelős: Dr. Federer Imre, PhD

 

 

Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi docens

 

 

A tantárgy feladata: Az olaj-, gáz- és vízkutak fúrási technológiája alapvető tudnivalóinak megismerése, a mélyfúrások tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges szakmai ismeretek elsajátítása.

 

 

Tematika: optimális fúrási hidraulika, függőleges és irányított ferde fúrási technikák, szerszámösszeállítás tervezése, irányított ferde és vízszintes kútgeometriák kiválasztása, kútferdeség mérő műszerek és talpi fúrómotorok jellemzői, repesztési nyomás meghatározása, béléscsősaru helyének kiválasztása, béléscső rakatok tervezése, béléscső kiválasztás, béléscső igénybevételek meghatározása, kéttengelyű igénybevétel, hajlító erők,  béléscsövezés kivitelezése, cementezés tervezése, cementfajták és adalékok kiválasztása, cementezés eszközei, cementezési technológiák alkalmazása, betétcső cementezése, nyomásos cementdugó elhelyezése, fúrólyukban fellépő problémák, megszorult fúrószerszám, iszapveszteség, mentési műveletek.

 

 

 

 

 

11, Kútvizsgálat

 

 

Tantárgy felelős: Dr. Bódi Tibor, PhD

 

 

Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi docens

 

 

A tantárgy feladata: Felkészíteni a hallgatókat az olaj-, gáz- és víztermelő, illetve besajtoló kutakban végzett hidrodinamikai (kapacitás és nyomásváltozási) mérések tervezésére, irányítására és kiértékelésére.

 

 

Tematika: A tantárgy célja megismertetni és bemutatni a szénhidrogén és víztároló rétegekre mélyített fluidumtermelő és besajtoló kutakban végrehajtható kapacitási és nyomásváltozási mérések elméleti alapjait és gyakorlati módszereit. A tananyag magában foglalja a függőleges, függőleges repesztett, és horizontális kutakban végrehajtható kútvizsgálati mérések és eljárások tervezési és kiértékelési módszereit. Részletesen ismertetésre kerülnek az egy-, és a háromfúvókás kapacitásmérések, az izokron, illetve módosított izokron mérések. Bemutatásra kerülnek a nyomáscsökkenési, nyomásemelkedési, interferencia és pulzációs vizsgálatok elméleti alapjai, gyakorlati kivitelezésének és kiértékelésének módszerei, melyek segítségével in-situ információk szerezhetők a CH – és víztároló rétegek tulajdonságairól, (permeabilitás, gyűjtőterület, illetve tároló nagysága, tárolókapacitása, stb.), az őket megnyitó kutak tulajdonságairól (exponenciális és kéttagú hozamegyenletek), a kútkiképzés jóságáról (szkin tényező, turbulencia tényező, stb.).

 

 

 

 

 

12, Hidrogeológiai vizsgálatok

 

 

Tantárgy felelős: Dr. Szűcs Péter egyetemi docens

 

 

Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi docens

 

 

A tantárgy feladata: Megismerteti a hallgatókat a modern hidrogeológia és a terepi hidrogeológia fontosabb fogalmaival, a feszín alatti víz és a kőzet kapcsolatával, illetve a felszín alatti vizek áramlásának főbb törvényszerűségeivel. Felkészíti a hallgatókat alapvető hidrogeológiai és szennyeződésterjedési problémák megoldására, terepi mérések kivitelezésére. Továbbá a tárgy megismerteti a hallgatókat a kúthidraulika fontosabb fogalmaival és összefüggéseivel időben állandó és tranziens rendszerek esetére. A hallgatók képesek lesznek megadni különböző típusú kutak és kútcsoportok hozam, depresszió és áramlási sebesség viszonyit. A hallgatók megtanulják, hogyan kell próbaszivattyúzási vizsgálatokat tervezni, és azok mért adatait hatékonyan kiértékelni.

 

 

Tematika: A felszín alatti vizek tulajdonságai és minősége. A felszín alatti vizek osztályozása. Vízraktározási jellemzők. Szivárgástani alapismeretek. Szivárgási tartományok. A felszín alatti víz hőmérsékleti viszonyai. Vízminőségi jellemzők. A talajvíz. A rétegvíz. A hasadékos tároló kőzet vize. A karsztvíz. A parti szűrésű víz. A felszín alatti vizek kapcsolata. A felszín alatti víz felszínre bukkanása, források. A hidrogeológiai környezet és az áramlási rendszerek kapcsolata. A felszín alatti víz, mint geológiai tényező. Vízföldtani paraméterek meghatározása laboratóriumban és terepen. Szennyeződésterjedés a felszínalatti vizek estében. Áramlási egyenlet sík és radiális szivárgás esetében. Kúthidraulikai ismeretek: nyílt tükrű és nyomás alatti kutak és galériák hozam és depresszió, valamint sebesség viszonyai oldalsó és felső utánpótlódás esetében. Kút munkapontjának meghatározása. Kútcsoportok.  Nem teljes kutak. Kutak működése áramló vízben. Próbaszivattyúzási vizsgálatok tervezése. Próbaszivattyúzási adatok kiértékelése: a gyakorlatban legelterjedtebb módszerek ismertetése próbaszivattyúzási adatok értékelésére. Terepi hidrogeológiai vizsgálatok tervezése és kivitelezése.

 

 

 

13, Mélyfúrási hidraulika

 

 

Tantárgy felelős: Dr. Dormán József, CSc - Dr. Szabó Tibor, PhD

 

 

Munkahely, beosztás: MOL Nyrt. - ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi adjunktus

 

 

A tantárgy feladata: A hallgatókat megismertetni a mélyfúrásoknál használt folyadékokkal (iszap és cementtej), a folyadékok paramétereinek meghatározására szolgáló mérési eljárásokkal, módszerekkel és gyakorlati számításokat végezni a fúrás hatékonyságát befolyásoló hidraulika tervezésére és optimalizálására.

 

 

Tematika: A folyadékok áramlásának alapjai: az áramlás típusai, a folyadékok típusai, a folyadékok paraméterei és azok mérése. A fúrási iszap: funkciói, típusai, alapvető paraméterei és adalékanyagai, az iszappal kapcsolatos számítások, iszapkezelő berendezések, Hidraulika: nyomásveszteség számítás, a hidraulika optimalizálása, a fúró fúvókáinak kiválasztása, az optimális folyadékáram meghatározása, Repesztési gradiens, Cementezés: a cementtej funkciói, összetétele, típusai, osztályozása, alkotórészei, alapvető paraméterei, a cementezés tervezése és számításai.

 

 

 

 

 

14, Egészség - Biztonság- Környezetvédelem

 

 

Tantárgyfelelős: Dr. Bíróné dr. Vajnorák Zsuzsanna - Dr. Szabó Tibor, PhD

 

 

Munkahely, beosztás: ME Ellátási és Biztonságszervezési Osztály, osztályvezető - ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi adjunktus

 

 

A tantárgy feladata: A résztvevők megismertetése a munkahelyi biztonság és egészségvédelem legfontosabb tudnivalóival, a hatályos szabályozásokkal. A munka- és egészségvédelemmel kapcsolatos helyes szemlélet kialakítása.

 

 

Tematika: A munkavédelem jogi szabályozása. A munkavédelem országos programja. A munkavédelem fogalmi rendszere, munkabiztonság, munkaegészségügy. A munkavédelem hatósági felügyelete, érdekképviselet a munkahelyen. A biztonságos munkavégzés létesítési, tárgyi, személyi feltételei. A munkahelyek biztonsági követelményei. Munkaköri orvosi alkalmassági vizsgálatok rendje. Jogok és kötelezettségek a munkahelyen. Munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések, fokozott expozíció. Kémiai biztonsággal kapcsolatos legfontosabb tudnivalók. Felelősség a munkavállalónak okozott károkért, a kártérítés módjai. Tűzvédelmi ismeretek (fogalmak, égéselmélet, tűzjelzés módja, tűzvédelmi eszközök, berendezések használata, tűzveszélyességi osztályok)

 

 

 

 

 

15, Mélyfúrási geofizika

 

 

Tantárgy felelős: Dr. Pethő Gábor, CSc

 

 

Munkahely, beosztás: ME Geofizikai Intézeti Tanszék, tudományos főmunkatárs

 

 

A tantárgy feladata: A tantárgy célja, hogy a szakmérnökök kellő ismeretekkel rendelkezzenek a fúrólyukak és termelő kutak geofizikai szelvényezési eljárásaiból és a mérési adatok értelmezéséből ahhoz, hogy a fúrólyukbeli geofizikai mérések közül a célnak megfelelőt igényelni tudják, másrészt véleményt tudjanak nyilvánítani a mélyfúrási geofizikus mérnökökkel a közös feladatok megoldásában.

 

 

Tematika: Nyitott fúrások szelvényezése: szelvényezési mérési rendszerek ismertetése; technikai (lyukbőség, lyukferdeség) mérések, litológiai szelvényezés (ter. gamma, PS), elektromos (konvencionális, laterolog, indukciós) szelvényezési módszerek, porozitáskövető (gamma-gamma, szónikus,neutron) szelvényezési eljárások, hőmérsékletszelvényezési és további (NMR, lyukfaltelevíziós) mérések. Karotázs szelvényezések kiértékelése és értelmezése.

 

 

Formáció kiértékelés béléscsövezett fúrásokban karotázs alapján. Ellenőrző mérések. Termelési kútszelvényezés: a PWL módszerei és eszközei. A megoldható feladatok termelő, besajtoló és megfigyelő kutak esetén. Kútproblémák, átfejtődések vizsgálata.

 

 

 

 

 

 

16, Kitörésvédelem

 

 

Tantárgy felelős: Dr. Szabó Tibor, PhD

 

 

Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi adjunktus

 

 

A tantárgy feladata: Az olaj- és gázkutak kitörésvédelmi technológiája alapvető tudnivalóinak megismerése, a lyukegyensúly helyreállítás tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges szakmai ismeretek elsajátítása.

 

 

Tematika: A lyukegyensúly megbomlások okai, a kútbeindulás érzékelése, a lezárt fúrólyuk ellenőrzése, sekély gáz előfordulásának kockázata, nyomás alatti beépítés, nyomásegyensúly a fúrólyukban, gáz jellemzői és viselkedése a fúrólyukban, állandó lyuktalpi nyomás megtartásának módszerei, lyukegyensúly helyreállítás alkalmazott módszerei, a lyukegyensúly helyreállítás eljárásai, kitörésvédelmi eszközök, kitörésgátló elrendezések, manifoldok és tolózár elrendezések, járulékos kitörésvédelmi eszközök, akkumulátor egység funkciói és teljesítménye, a kitörésvédelmi eszközök zárásvizsgálata, állami és ipari szabályozások.

 

 

 

 

 

17, Mechanikus termelő berendezések

 

 

Tantárgyfelelős: Dr. Takács Gábor, DSc - Dr. Turzó Zoltán, PhD

 

 

Munkahely, beosztás: ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi tanár – egyetemi adjunktus

 

 

A tantárgy feladata: Az olajkutakból történő folyadékkiemelésre használatos módszerek (felszálló, mechanikus termelés) alapvető jellemzőinek megismerése, a berendezések tervezéséhez és üzemellenőrzéséhez szükséges szakmai ismeretek elsajátítása.

 

 

Tematika: Olajkút felszálló termelése, réteg és kút együttműködése. Felszíni és mélységi szerkezetek. Folyamatos és időszakos segédgázas termelés elmélete, az üzem tervezése. Segédgázszelepek fajtái, működésük leírása. Segédgázas kútszerkezetek, felszíni segédgázellátás. Plunger liftes termelés. Himbás-rudazatos mélyszivattyús berendezés alkotóelemei. Mélyszivattyús rudazat méretezése. Himbaegységek kinematikai jellemzői. API  RP 11L módszer. Hullámegyenlet megoldása. Közlőmű nyomatékterhelése. Mélyszivattyús termelőrendszer tervezése, üzemének ellenőrzése.

 

 

 

 

 

18, Mélyfúrások környezeti hatásai II.

 

 

Tantárgyfelelős: Dr. Takács János, PhD

 

 

Munkahely, beosztás: ME, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet, egyetemi docens

 

 

A tantárgy feladata: Megismertetni a hallgatókkal a mélyfúrás során felmerülő lehetséges környezeti hatásait a környezet elemeire (vízre, talajra, levegőre) az emberre a táplálékláncon keresztül vagy közvetlenül. Ezek elsajátítása után a hallgató képes kell hogy legyen egy fúrási folyamat környezeti hatásait mérlegelni, illetve a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket ki tudja választani, értékelni.

 

 

Tematika: A szennyezett talajok tisztítási technológiái. A levegőszennyezés; Emisszió, transzmisszió és imisszió folyamata, jellemzésük, főbb légszennyező komponensek és hatásaik, szennyezett levegő tisztítási technológiái. Zajvédelem, zajhatásai, védekezési módszerek.

 

 

 

 

 

19, Információszerzés fúrás közben

 

 

Tantárgyfelelős: Pugner Sándor - Dr. Federer Imre, PhD

 

 

Munkahely, beosztás: Geoinform Kft.- Geológiai Szerviz Üzem, üzemvezető; - ME Kőolaj és Földgáz Intézet, egyetemi docens

 

 

A tantárgy feladata: Megismertetni a hallgatókkal a fúrás közbeni információszerző műszerkabinok mérési adatgyűjtő rendszerét, az információ-értelmező módszereket, a fúrástechnikai és geológiai felhasználói programokat.

 

 

Tematika: Az információszerző rendszer elemei, mért és számított paraméterek, fúradék leírás, olajkimutatás, karbonát tartalom vizsgálatok, márgasűrűség mérés. A gázszelvényezés alapjai, gázdetektor és kromatográf típusok, mérési alapelvek. A túlnyomás létrejöttének okai, túlnyomás előrejelző módszerek. A lyukegyensúly ellenőrzése fúrás-, illetve ki-/ beépítés közben.

 

 

 

 

 

20, Vízkutak kiképzése

 

 

Tantárgy felelős: Dr. Madarász Tamás, PhD

 

 

Munkahely, beosztás: ME, Környezetgazdálkodási Intézet, egyetemi adjunktus

 

 

A tantárgy feladata: A vízkutak alkalmazott kútkiképzési technológiájának megismerése, a kútkiképzések tervezéséhez és kivitelezéséhez szükséges szakmai ismeretek elsajátítása.

 

 

Tematika: Alkalmazott fúrási eljárások és megválasztásának főbb szempontjai, Fúrási munkát befolyásoló tényezők, Vízbeszerzés műtárgyaik, fúrt vízkutak osztályozása, alkalmazott kútszerkezetek, kútszűrők típusai és a szűrőkkel szemben támasztott követelmének, szűrők anyaga és típusai, öblítő közeg és tulajdonságai, szűrőbeépítési eljárások, kút üzembeállítása, kútjavítási módszerek, kútvizsgálatok

 

 

 

 

 

21, Mintavétel és fúrások földtani dokumentációja

 

 

Tantárgy felelős: Dr Földessy János, PhD

 

 

Munkahely, beosztás: ME Földtan- Teleptani Tanszék egy. docens

 

 

A tantárgy feladata:

 

 

Tematika: Fúrási mintavételek típusai. Mintavételi eszközök. Mintatömeg, magkihozatal, magátmérő. Minta előkészítés eszközei és módszerei. Mintavételek dokumentálása. Mintatárolási módok.  Minták földtani dokumentálása. Kőzet repedezettség szelvényezés. Minták szennyeződése, ennek lehetséges forrásai. Mintakezelés – pénzügyi és jogi követelmények.

 

 

 

 

 

23, Stratégiai menedzsment

 

 

Tantárgy felelős: Dr. Szintay István, CSc

 

 

Munkahely, beosztás: ME Vezetéstudományi Int., intézetigazgató, egyetemi tanár

 

 

A tantárgy feladata: A gazdasági társaságok gazdálkodásának alapvető és speciális kérdéseinek bemutatása.

 

 

 

 

 

Tematika: Corporate Governance, Igazgatósági struktúrák, Az igazgatók szerepe és felelőssége, A teljesítménnyel kapcsolatos tevékenységek, Nemzetközi tárasági típusok, Az összetett társasági formák, Konszern irányítás, Outsourcing, Stratégia – Struktúra modellszerű kapcsolata, Hálózatok, Claster fogalma, típusai.

 

 

 

 

 

24, Jogi ismeretek

 

 

Tantárgy felelős: Dr. Zsíros László, okleveles bányamérnök

 

 

Munkahely, beosztás: MBFH, Miskolci Bányakapitányság, bányakapitány

 

 

A tantárgy feladata: Az energiaipar speciális jogi szabályozásának, felügyeleti rendszerének megismertetése.

 

 

Tematika: Európai Unió egységes energia piacának jogi szabályozása. A hazai és nemzetközi energiaipar jogi szabályozásának, felügyeleti rendszerének megismertetése. Az energiaipar felügyeleti szerveinek államjogi státusza. A gazdasági társaságokról, a koncesszióról és a közigazgatási eljárásokról szóló általános és speciális jogszabályok energetikai vonatkozásai. Jogszabályok, és más előírások gyakorlati alkalmazásának bemutatása azzal a céllal, hogy az olajmérnöki szakmérnök-hallgatók megfelelő szakmai jogi ismeretekkel rendelkezzenek.